Prawo rodzinne

Odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód jest pismem procesowym, w którym pozwany małżonek wyraża swoje stanowisko względem pozwu rozwodowego i sprawy rozwodowej.

Pismo procesowe – odpowiedź na pozew rozwodowy, powinno spełniać warunki formalne, takie jak:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane; – pozew o rozwód jest doręczany przez sąd, dlatego w oznaczenie sądu będzie znajdować się w piśmie przewodnim sądu, przesłanym razem z pozwem rozwodowym
  2. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich pełnomocników;
  3. oznaczenie rodzaju pisma;
  4. osnowę wniosku lub oświadczenia;
  5. w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
  6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  7. wymienienie załączników.

W odpowiedzi na pozew wskazujemy, czy chcemy, żeby sąd orzekł rozwód, czy też nie godzimy się na orzeczenie rozwodu przez sąd. Przykładowo, w odpowiedzi na pozew rozwodowy możemy wnieść o:

1) oddalenie powództwa w całości – niezbędne jest wówczas wykazanie przed sądem, że orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne – w tym zakresie odsyłam Państwa do artykułów _____, w których opisałam okoliczności, w których orzeczenie rozwodu nie jest możliwe;

2) orzeczenie rozwodu z winy małżonka/z winy obu stron/bez orzekania o winie – wybór jednej z wymienionych opcji zależy od okoliczności konkretnej sprawy; orzeczenie w zakresie winy małżonków ma wpływ na ewentualne alimenty na rzecz małżonka – proszę nie mylić tego z alimentami na rzecz małoletnich dzieci małżonków; orzeczenie w zakresie winy za rozkład pożycia małżeńskiego, nie ma znaczenia dla alimentów na rzecz dzieci stron;

3) orzeczenie separacji zamiast rozwodu – do orzeczenie separacji konieczne jest wykazanie, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny ale nie jest trwały; trwałość rozpadu pożycia jest bowiem przesłanką do orzeczenia rozwodu; w sytuacji, w której jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeknie rozwód.

W odpowiedzi na pozew powinniśmy odnieść się do twierdzeń i wniosków zawartych w pozwie rozwodowym. W zależności od tego, w którą stronę chcemy poprowadzić sprawę rozwodową, konieczne może okazać się powołanie w odpowiedzi na pozew dowodów, które wykażą zasadność naszych twierdzeń.

W odpowiedzi na pozew rozwodowy możemy również zawrzeć wnioski dodatkowe, np. wniosek o skierowanie stron na mediację, o zabezpieczenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci stron, o zabezpieczenie roszczenia o zaspokojenie potrzeb rodziny, czy wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu.

Przeczytaj:

Post A Comment

Your email address will not be published.