Prawo rodzinne

Podział majątku po rozwodzie – jakie składniki majątkowe podlegają podziałowi?

Nie każdy składnik majątkowy nabyty przez małżonków w czasie trwania małżeństwa do majątku wspólnego, będzie podlegał podziałowi.

W skład majątku wspólnego podlegającego podziałowi wchodzą składniki majątkowe (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2022 r., sygn. akt II CSKP 213/22):

  1. istniejące w chwili ustania wspólności ustawowej małżeńskiej i jednocześnie
  2. znajdujące się faktycznie w majątku w chwili dokonywania podziału.

Komentarz: wspólność ustawowa małżeńska może ustać w różny sposób, m.in. z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego; z chwilą zawarcia umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową (potocznie zwanej „intercyzą”); z chwilą uprawomocnienia się wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową między małżonkami; z chwilą wskazaną w wyroku orzekającym rozdzielności majątkową.

Co to oznacza, że składniki majątkowe muszą faktycznie znajdować się w majątku w chwili dokonywania podziału?

Oznacza to, że sąd nie uwzględnia przy podziale tych składników majątkowych, które po ustaniu wspólności majątkowej, a przed dniem podziału, zostały zniszczone, zbyte, utracone lub zużyte przez oboje małżonków lub przez jednego z małżonków.

ALE

Sąd może uwzględnić przy podziale wartość zniszczonych, zbytych, utraconych lub zużytych składników majątkowych, jeżeli z okoliczności konkretnej sprawy wynika, że składniki te zostały zbyte lub zużyte bezpodstawnie, roztrwonione lub umyślnie zniszczone.

Jeżeli więc mamy np. sytuację, w której jeden z małżonków, po rozwodzie a przed dokonaniem podziału majątku wspólnego przez sąd, celowo zniszczył składnik majątkowy, który powinien podlegać podziałowi, drugi z małżonków może zawnioskować do sądu o to, aby przy podziale sąd uwzględnił wartość zniszczonego składnika majątkowego. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 marca 2022 r., sygn. akt II CSKP 213/22, należy w takim przypadku wykazać dowodami, że małżonek umyślnie zniszczył określony składnik majątku małżonków.

Przeczytaj:

Post A Comment

Your email address will not be published.