Prawo rodzinne

Rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny

Bardzo często spotykam się z sytuacjami, w których jeden z małżonków otrzymał od rodziców określoną kwotę pieniężną (darowiznę), którą w całości lub części przeznaczył na zakup nieruchomości do majątku wspólnego małżeńskiego. Darowizna przekazana w toku małżeństwa wyłącznie na rzecz jednego z małżonków, stanowi jego majątek osobisty. Jeżeli obdarowany małżonek przekazał otrzymaną kwotę pieniężną na zakup nieruchomości lub innego składnika majątkowego, który wszedł do majątku wspólnego małżonków, to polega ona (w postępowaniu o podział majątku wspólnego) rozliczeniu jako nakład z majątku osobistego na majątek wspólny.

W wyroku z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. akt IV CNP 62/16 Sąd Najwyższy stwierdził, że:

  1. Podstawę żądania przez każdego z małżonków rozliczenia w postępowaniu o podział majątku wspólnego zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny, za wyjątkiem zużytych na zaspokojenie potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności, stanowi art. 45 § 1 zdanie drugie i § 2 k.r.o. oraz przepisy o dziale spadku i zniesieniu współwłasności,
  2. Małżonek, który dokonał nakładu na majątek wspólny, któremu nie został przyznany przedmiot majątkowy o zwiększonej w ten sposób wartości, powinien otrzymać zwrot całości nakładu.

Sposób rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny małżonków, będzie więc zależał od okoliczności konkretnej sprawy, m.in. od tego jaki jest charakter danego nakładu; na co został on zużyty; jaka część składników majątkowych została przyznana małżonkowi dokonującemu nakładu.

Przeczytaj:

Post A Comment

Your email address will not be published.