Dla Firm Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka a umorzenie składek ZUS

W aktualnym stanie prawnym wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć m.in. osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jak i były przedsiębiorca, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą.

Warunkiem złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zdarza się, że byli przedsiębiorcy posiadają bardzo duże zadłużenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych np. z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, czy nienależnie pobranych świadczeń.

Czy długi względem ZUS mogą zostać umorze na skutek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ponieważ postępowanie upadłościowe jest postępowaniem skomplikowanym i odpowiedź na to pytanie zależy od konkretnej, indywidualnej sytuacji, w tym artykule skupimy się na jednej z możliwych sytuacji, kiedy w postępowaniu był ustalony plan spłaty wierzycieli.

Jeżeli upadły wykona obowiązki określone w planie spłaty wierzycieli sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Z ustawy – Prawo upadłościowe – wynika, że nie wszystkie zobowiązania upadłego mogą zostać umorzone:

Art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

Nie podlegają umorzeniu:

  • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,
  • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
  • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Cytowany przepis zawiera zamknięty katalog zobowiązań upadłego niepodlegających umorzeniu. Wśród nich nie znalazły się zobowiązania względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należałoby więc przyjąć, że możliwe jest umorzenie zobowiązań upadłego względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postępowaniu zainicjowanym wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Kancelaria doradza Klientom jak wyjść z długów i osiągnąć stabilność finansową. Upadłość konsumencka jest jednym z możliwych rozwiązań. Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie tej upadłości, warto przeanalizować dokładnie stan majątkowy – w niektórych sytuacjach reorganizacja firmy, czy przeanalizowanie budżetu, może być początkiem uzdrowienia sytuacji finansowej bez konieczności sięgania po upadłość konsumencką. Wszechstronną analizę zalecam nie tylko osobom, które weszły w spiralę długów nie prowadząc nigdy działalności gospodarczej, ale i przedsiębiorcom – wyjście ze stanu zadłużenia i kontynuowanie działalności bez długów ma zazwyczaj wpływ na życie wielu osób – nie tylko przedsiębiorcy, ale również pracowników, kontrahentów, dostawców.

Przeczytaj:

Post A Comment

Your email address will not be published.